Klauzula informacyjna dla kontrahentów i przedstawicieli 

Zasady przetwarzania danych osobowychzgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO)

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lantmannen Unibake  Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, ul. Strużańska 10, 05-126 Nieporęt (dalej Administrator). Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: unibakepl.rodo@lantmannen.com

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane przetwarzane na Państwa temat to dane kontaktowe i związane z Państwa funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu Państwo występują. Administrator pozyskał te dane bezpośrednio od Państwa lub otrzymał je od tego podmiotu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

 1. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,
  • prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują,
  • analitycznych i statystycznych Administratora,
  • w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu przesyłania informacji o ofercie Administratora, o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora oraz dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem,
  • prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości Administratora, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • prawnie uzasadniony interes Administratora ( 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
   • zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, oraz obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,
   • informowaniu Państwa o ofercie Administratora,
   • informowaniu Państwa o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora,
   • koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę biura Administratora,
   • ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest upoważniony personel Administratora, podwykonawcy Administratora, spółki powiązane, poczta, kurierzy, ubezpieczyciele, banki, firmy przewozowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze, wywiadownie gospodarcze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia współpracy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi biura Administratora, będą one przechowywane przez okres 3 lat.

Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje również Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji (np. treści marketingowych) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W sprawie realizacji przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt na ww. adres e-mail.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,                  w tym profilowania.

Polityka prywatności dot. mediów społecznościowych  

Korzystając z naszych kont w mediach społecznościowych, wchodzisz z nami w interakcję, np. dokonując subskrypcji fanpage, zostawiając swoją reakcję (polubienia, komentarze) czy wysyłając do nas wiadomość. Informacje, jakie dostarczasz na swój temat, mogą stanowić dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności (dalej Polityka) opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe gromadzone przy pomocy kont w następujących portalach społecznościowych (dalej Portale społecznościowe):

 • FACEBOOK: @ Schulstad Bakery Solutions i @Lantmannen Unibake Poland
 • INSTAGRAM: @schulstadpl

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, dalej RODO).

 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym ul. Strużańska 10, 05-126 Nieporęt (dalej Administrator lub my). Możesz się z nami skontaktować na ww. adres siedziby lub na adres e-mail: unibakepl.rodo@lantmannen.com.

Kategorie osób, których dane są przetwarzane, oraz zakres przetwarzanych danych

FACEBOOK

Przetwarzamy dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz, udostępniły go lub kliknęły ikonę „Lubię to” pod którymkolwiek z postów zamieszczonych w koncie.

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),
 • zdjęcie profilowe,
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek),
 • treść Twoich komentarzy,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights", gromadzone dzięki plikom cookies.

INSTAGRAM

Przetwarzamy dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na koncie lub zareagowały na opublikowane zdjęcia.

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),
 • zdjęcie profilowe,
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek),
 • treść Twoich komentarzy,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:
 • prowadzeniu konta na Portalu społecznościowym, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatora Portalu i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami (w tym nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników) oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności Portalu społecznościowego (komentarze, wiadomości),
 • prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników naszego konta),
 • ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 1. na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do jej wycofania (art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W przypadku, gdy za pomocą Portalu społecznościowego organizujemy akcje promocyjne, zasady przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym cel i podstawę prawną takiego przetwarzania opisujemy w regulaminie takiej akcji. Przed udziałem w takiej akcji promocyjnej prosimy o zapoznanie się z jej regulaminem.

Współadministrowanie danymi osobowymi

W zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby statystyk pełnimy funkcję współadministratorów w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO wraz z operatorem Portalu społecznościowego, który udostępnia opcję statystyk. Działania takie podejmujemy w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisanego wyżej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk znajdziesz pod linkiem:

Odbiorcy danych

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć:

 • nasz upoważniony personel oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (m.in. usługi marketingowe, usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • inni użytkownicy Portalu społecznościowego (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących konto, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne),
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • administrator Portalu społecznościowego na zasadach opisanych w udostępnionych politykach prywatności.

 

Pamiętaj, że operatorzy Portali społecznościowych są odrębnymi podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osób korzystających z Portali społecznościowych, w tym danych dotyczących Ciebie. Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe we własnych celach oparciu o ustalone przez siebie podstawy prawne. W szczególności mogą one w oparciu o własny regulamin funkcjonowania Portalu społecznościowego gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających nasze konto. Mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez operatorów Portali społecznościowych. Z tego względu prosimy Cię o zapoznanie się z regulaminami ich funkcjonowania i udostępnionymi w nich politykami prywatności, które znajdziesz tutaj:

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, tj.:
  • standardowo przetwarzamy Twoje dane do czasu zakończenia prowadzenia przez nas konta w Portalu społecznościowym,
  • dane osobowe, które uzyskaliśmy w prowadzonej korespondencji, przechowujemy przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości,
  • dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

 

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Twoją szczególną sytuacją,
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt na wskazane we wstępie nasze dane kontaktowe.

 

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacje o źródle danych oraz pozostałe informacje

 • Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie poprzez Twoją interakcję z naszym kontem w Portalu społecznościowym oraz z Twojego publicznego profilu.
 • Podanie danych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 1 czerwca 2021r.

Polityka prywatności Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.

 1. Wprowadzenie
  • Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności (dalej Polityka) Lantmannen Poland Unibake Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, ul. Strużańska 10, 05-126 Nieporęt, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000008038, NIP: 7820043408, REGON: 631551906 (dalej Administrator).
  • Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:
   • Listownie na adres: Lantmannen Poland Unibake Poland Sp. z o.o. ul. Strużańska 10, 05-126 Stanisławów Pierwszy;
   • Drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@lantmannen.com
   • Telefonicznie na numer telefonu: +48 600 242 126.
  • Celem Polityki jest określenie zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych będących użytkownikami serwisów internetowych administrowanych przez Administratora (dalej Użytkownik). Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
  • Podstawę prawną Polityki stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Polityka stanowi realizację przez Administratora obowiązków wynikających z art. 12 i 13 RODO.
  • Polityka ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi odsyłającej do tej informacji, a także do danych przekazywanych za ich pośrednictwem, drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście w siedzibie Administratora. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając strony internetowe administrowane przez Administratora (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), Użytkownik przechodzi w obszar, w którym nie obowiązuje Polityka. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
 1. Administrator danych osobowych
 • Lantmannen Poland Unibake Poland Sp. z o.o. jest Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisów internetowych, którzy odwiedzili i skorzystali z funkcjonalności oferowanych przez strony internetowe administrowane przez Administratora (dalej Serwis internetowy):
 • https://www.lantmannenunibake.pl
 • www.schulstadbakerysolutions.pl
  • Administrator może pozyskiwać dane osobowe Użytkowników w szczególności poprzez:
 • kontakt Użytkowników z Administratorem za pośrednictwem dostępnego w Serwisie internetowym formularza kontaktowego i przekazania danych osobowych ich dotyczących wraz z treścią wiadomości,
 • zapisanie się przez Użytkowników do otrzymywania newslettera od Administratora w celu otrzymywania informacji na temat oferowanych produktów i promocji;
 • bezpośredni kontakt w drodze rozmów telefonicznych, drogą elektroniczną, a także listownie;
 • złożenie przez kandydatów na pracowników dokumentów aplikacyjnych bezpośrednio na adresy poczty elektronicznej należące do Administratora bądź poprzez serwisy pośredniczące;
 • wniesione żądanie realizacji praw przysługujących osobom na podstawie przepisów RODO;
 • nawiązanie i realizację współpracy z kontrahentami (dotyczy danych osób działających w imieniu kontrahentów);
 • instytucje państwowe i organy władzy publicznej, które w ramach prowadzonych przez nie postępowań, dokonują przekazywania danych osobowych w celu realizacji przepisów prawa.
  • Gromadząc dane osobowe Administrator rejestruje informacje dotyczące źródła ich pozyskania. Pozyskiwanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w sposób bezpośredni od osób, których dane dotyczą, a także od osób trzecich.
  • Administrator dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem, w szczególności zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w 5 RODO.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z profilem działalności, wyłącznie we wskazanych poniżej celach. Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia zaistnieje potrzeba przetwarzania innych danych osobowych osób, których dane dotyczą, Administrator może je przetwarzać w niezbędnym zakresie.

 • W celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie internetowym w związku ze złożeniem pytania lub przesłanym zgłoszeniem, przetwarzane są dane osobowe Użytkowników takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na zapewnieniu obsługi wiadomości i udzieleniu odpowiedzi na wynikające z niej pytania.

 • W celu przesyłania Użytkownikom drogą elektroniczną newslettera na temat oferowanych produktów i promocji, przetwarzane są dane osobowe Użytkowników takie jak: imię, adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jakim jest utrzymywanie przez Administratora stałego kontaktu z Użytkownikami w celu przekazywania informacji na temat oferowanych produktów i promocji.

 • W celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych będą przetwarzane dane osobowe Użytkowników, jakie zostały przez nich przekazane Administratorowi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 • W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji niezbędne jest podanie danych osobowych kandydatów w zakresie wynikającym z treści art. 221 1 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Podstawą prawną przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego jest:

 • ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.),
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy.

Podanie przez kandydatów innych danych, niewymienionych w katalogu art. 221 §1 Kodeksu pracy jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów, podczas których ma miejsce przetwarzanie danych osobowych kandydatów: wstępna selekcja otrzymanych aplikacji, kontakt z wybranymi kandydatami, wybór pracownika.

W przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • W celu realizacji żądania wniesionego na podstawie przepisów RODO niezbędne jest podanie danych osobowych umożliwiających Administratorowi zidentyfikowanie osoby wnoszącej żądanie i jego realizację.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa żądania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • W celu nawiązania i realizacji współpracy z kontrahentami (dotyczy danych osób działających w imieniu kontrahentów) są przetwarzane dane takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na nawiązaniu współpracy i realizacji umowy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują oraz na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

 1. Odbiorcy danych osobowych
 • Odbiorcami danych osobowych przekazanych Administratorowi przez osoby, których dane dotyczą, są następujące podmioty, którym przekazywane są dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celu/celów w jakim dane zostały pozyskane:
 • upoważniony personel Administratora,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora (np. biuro rachunkowe, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych),
 • właściwe organy upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie osób, których dane dotyczą, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Administrator zapewnia, że nie dokonuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu/celów, dla jakich zostały przekazane. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych (podatkowych) będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub ustania tego interesu. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
 • dane osobowe przetwarzane w ramach procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia tego procesu;
 • dane osobowe przetwarzane w celu realizacji żądań osób będą przechowywane przez dwa lata od rozpatrzenia żądania, czyli do momentu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób, wnoszonych na podstawie przepisów RODO. W przypadku konieczności obrony przed roszczeniem związanymi z realizacją Państwa żądania, dane osobowe mogą być przechowywane przez czas niezbędny do obrony przed tego typu roszczeniem;
 • dane osobowe osób działających w imieniu kontrahentów w celu nawiązania i realizacji współpracy z kontrahentami będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących umowy. Państwa dane mogą być przechowywane dłużej w przypadku wystąpienia sporu sądowego dotyczącego wykonania umowy. Dane osób występujących w imieniu podmiotów, z którymi nie nawiązano współpracy, będą przechowywane do roku od zakończenia korespondencji lub zaprzestania negocjacji mających na celu nawiązanie współpracy.
 1. Prawa przysługujące podmiotom danych
  • Administrator realizuje przysługujące osobom, których dane dotyczą uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. W szczególności każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, szczególnie w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim.
  • Zgoda wyrażona przez podmioty danych za pośrednictwem Serwisu internetowego może zostać w dowolnym momencie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano przed jej wycofaniem.
  • Administrator informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do:
 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie stosownego żądania drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@lantmannen.com bądź listownie na adres siedziby Administratora podany w punkcie 1.1 Polityki.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.

 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

 1. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i Polityki są naruszane, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 1. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 1 czerwca 2021r.