Regulamin konkursu „Wymarzony Burger”


I. Postanowienia ogólne

§ 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki Konkursu prowadzonego pod nazwą „Wymarzony Burger” zwanego dalej „Konkursem”. 2. Konkurs jest przeznaczony dla użytkowników portalu społecznościowego Instagram.

§ 2 Organizatorem Konkursu jest Lantmännen Unibake Poland Sp. z o.o. z siedzibą Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 10, 05-126 Nieporęt wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008038, legitymująca się numerem NIP: 7820043408, REGON: 631551906, o kapitale zakładowym w wysokości 80 000 000 zł, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub administrowany przez operatora serwisu Instagram.

§ 4 Regulamin jest dostępny pod adresem www https://www.instagram.com/schulstadbakery_pl/ oraz w siedzibie Organizatora.

II. Uczestnictwo w Konkursie

§ 5 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia łącznie następujące warunki: a) dysponuje profilem osobistym w serwisie Instagram, zwanym dalej „Profilem”, b) założonym i prowadzonym zgodnie z regulaminem serwisu Instagram, w tym uwzględniającym dane osobowe zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie
umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło).

§ 6 Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

III. Przebieg Konkursu

§ 7 Konkurs trwa od 20.05.2022 do 29.05.2022, godz. 23:59 i jest zwany dalej „okres trwania Konkursu”.

§ 8 1. Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia autorskiemu burgerowi lub nagraniu video i opublikowaniu go na własnym profilu na Instagramie. Konkursowy produkt musi zawierać pieczywo do burgera marki Schulstad. 2. Zadanie konkursowe w formie zdjęcia lub video musi zostać opublikowane w formie postu, Stories lub Reels oraz oznaczone profilem @schulstadbakery_pl lub hasztagiem @wymarzonyburger. Zgłoszenie musi zostać dokonane w okresie trwania Konkursu. 3. Opublikowany wpis będzie poddany ocenie z punktu widzenia następujących kryteriów: kreatywność, styl i estetyka zdjęcia, kompozycja. 4. Zadanie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami. 5. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 9 1. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia. Oznacza to także, że ten sam Uczestnik nie może dokonywać zgłoszeń posługując się różnymi Profilami. 2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 3. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

§ 10 1. Jury Konkursu składa się z przedstawicieli Organizatora, zwanych dalej „Jury”. 2. Jury dokona wyboru łącznie sześciu prac konkursowych, które zdaniem Jury są najlepsze z punktu
widzenia kryteriów wskazanych w § 8 ust. 3 Regulaminu. 3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym w terminie do 24 godzin od zakończenia Okresu trwania Konkursu. Oznacza to, że wyniki zostaną opublikowane dnia 30.05.2021 do godz. 12:00. Organizator skontaktuje się również w wiadomości prywatnej ze Zwycięzcami z prośbą o podanie danych niezbędnych do przekazania nagrody w terminie 24 h od opublikowania wyników.

IV. Nagroda

§ 11 1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody: - Dla trzech uczestników wybranych jako Zwycięzcy, Nagroda Główna: bony do sklepu Hendi o wartości 300 zł; - Dla dziecięciu uczestników wybranych jako Wyróżnieni, Nagrody Dodatkowej: Kubek termiczny o wartości 100 zł. 2. Każdy ze Zwycięzców zostanie poproszony o wskazanie swojego adresu e-mail oraz innych danych osobowych niezbędnych w celach przekazania Nagrody oraz rozliczenia podatku dochodowego od wartości Nagrody w terminie 24h od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości prywatnej skierowanej na Profil Uczestnika założony w portalu Instagram w terminie 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu. 3. Niezależnie od uprawnienia do otrzymania Nagrody, jednocześnie Zwycięzca uzyskuje uprawnienie do dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości około <30 zł> zł. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej wygranych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie wpłacona przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego zgodnie zobowiązującymi przepisami i nie może zostać przekazana Uczestnikowi w innej formie, aniżeli w postaci zaliczenia na stosowny podatek dochodowy. 4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Poczty Polskiej, jak i firmy kurierskiej, która będzie doręczać przesyłkę.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród zwycięzcom z powodu: braku możliwości kontaktu ze zwycięzcami; odmowy przyjęcia nagrody; podania nieprawidłowych danych osobowych, uniemożliwiających dostarczenie lub odbiór nagrody.

§ 12 1. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Organizatora od Zwycięzcy informacji wskazanych w § 11 ust. 2 Regulaminu.
2. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w ciągu 24h od daty wysłania do Zwycięzcy prośby, o której mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu, Zwycięzca traci prawo do Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takiej sytuacji Jury zbiera się ponownie i wybiera nowego Zwycięzcę.

V. Prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora

§ 13 1. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę: a. która nie spełnia warunków określonych w § 5 Regulaminu, b. która nie stosuje się do zasady określonej w § 9 ust. 1 Regulaminu, c. która naruszają postanowienie § 9 ust. 3 Regulaminu, d. której zdjęcie lub tekst naruszy postanowienie § 8 ust. 4 Regulaminu. 2. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Zwycięzcą, wówczas traci ona prawo do Nagrody. W takiej sytuacji Jury zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy.

VI. Prawa autorskie

§ 14 1. Z chwilą przekazania Nagrody Zwycięzcy, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Zwycięzca przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie początkowej okresu trwania Konkursu, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Ponadto Zwycięzca upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Zwycięzca zobowiązuje się do nie wykonywania prawa do integralności utworu w odniesieniu do treści Zgłoszenia i upoważnia Organizatora do dokonywania wszelkich zmian w treści wpisu/utworu. Zwycięzca rezygnuje z zamieszczenia wraz z utworem informacji, że jest ich autorem, wyrażając zgodę na jego anonimowe rozpowszechnianie.
2. Z chwilą opublikowania zadania konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do odpowiedzi na Zadanie konkursowe, udzielonej na czas nieograniczony, na polach eksploatacji wskazanych w postanowieniu ustępu powyższego. 3. Zarówno Zwycięzca, jak i Uczestnicy wyrażają zgodę na anonimowe korzystanie przez Organizatora z ich zdjęcia lub tekstu w ramach pól eksploatacji określonych w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.

VII. Dane osobowe

§ 15 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozliczenia podatkowego Zwycięzcy, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Zwycięzcy. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora. 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. 7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe.
8. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe: a) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją; b) na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

VIII.

Postępowanie reklamacyjne

§ 16 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 2 ust. 1 Regulaminu lub e-mailem na adres: biuro@lantmannen.com. 2. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.