Regulamin konkursu „#ŚwiętoHotDoga”

 

 1. Postanowienia ogólne

  § 1

  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki Konkursu prowadzonego pod nazwą „#ŚwiętoHotDoga” zwanego dalej „Konkursem”.
  2. Konkurs jest przeznaczony dla użytkowników portalu społecznościowego Instagram.

  § 2

  Organizatorem Konkursu jest ​Lantmännen Unibake Poland Sp. z o.o. z siedzibą Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 10, 05-126 Nieporęt wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ​KRS 0000008038​, legitymująca się numerem NIP: ​7820043408​, REGON: ​631551906​, o kapitale zakładowym w wysokości ​ 80 000 000 zł​, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „​Organizatorem​”.

 • 3

  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub administrowany przez operatora serwisu Instagram.

  § 4

  Regulamin jest dostępny pod adresem www ​ https://www.instagram.com/schulstadbakery_pl/ oraz w siedzibie Organizatora.

  II. Uczestnictwo w Konkursie

  § 5

  1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia łącznie następujące warunki:

  a) dysponuje profilem osobistym w serwisie Instagram, zwanym dalej „Profilem”,

  b) założonym i prowadzonym zgodnie z regulaminem serwisu Instagram, w tym uwzględniającym dane osobowe zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

  2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło).

  § 6

  Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

  III. Przebieg Konkursu

  § 7

  Konkurs trwa od 04.07.2022 do 17.07.2022, godz. 23:59 i jest zwany dalej „okres trwania Konkursu”.

  § 8

  1. Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia autorskiemu hot dogowi lub nagraniu video i opublikowaniu go na własnym profilu na Instagramie. Konkursowy produkt musi zawierać pieczywo do hot doga marki Schulstad.

  2. Zadanie konkursowe w formie zdjęcia lub video musi zostać opublikowane w formie postu, Stories lub Reels oraz oznaczone profilem @schulstadbakery_pl lub hasztagiem @konkurshotdog. Zgłoszenie musi zostać dokonane w okresie trwania Konkursu.

  3. Opublikowany wpis będzie poddany ocenie z punktu widzenia następujących kryteriów: kreatywność, styl i estetyka zdjęcia, kompozycja.

  4. Zadanie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami.

  5. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

  § 9

  1. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia. Oznacza to także, że ten sam Uczestnik nie może dokonywać zgłoszeń posługując się różnymi Profilami.

  2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

  3. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

  § 10

  1. Jury Konkursu składa się z przedstawicieli Organizatora, zwanych dalej „Jury”.

  2. Jury dokona wyboru łącznie sześciu prac konkursowych, które zdaniem Jury są najlepsze z punktu widzenia kryteriów wskazanych w § 8 ust. 3 Regulaminu.

  3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym w terminie do 48 godzin od zakończenia Okresu trwania Konkursu. Oznacza to, że wyniki zostaną opublikowane dnia 19.07.2021 do godz. 12:00. Organizator skontaktuje się również w wiadomości prywatnej ze Zwycięzcami z prośbą o podanie danych niezbędnych do przekazania nagrody w terminie 24 h od opublikowania wyników.

  IV. Nagroda

  § 11

  1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:
  - Dla dwóch uczestników wybranych jako Zwycięzcy, Nagroda Główna: bony do sklepu Hendi o wartości 300 zł;
  - Dla dziecięciu uczestników wybranych jako Wyróżnieni, Nagrody Dodatkowej: Kubek termiczny o wartości 100 zł.

  2. Każdy ze Zwycięzców zostanie poproszony o wskazanie swojego adresu e-mail oraz innych danych osobowych niezbędnych w celach przekazania Nagrody oraz rozliczenia podatku dochodowego od wartości Nagrody w terminie 24h od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości prywatnej skierowanej na Profil Uczestnika założony w portalu Instagram w terminie 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu.

  3. Niezależnie od uprawnienia do otrzymania Nagrody, jednocześnie Zwycięzca uzyskuje uprawnienie do dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości około <30 zł> zł. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej wygranych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie wpłacona przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego zgodnie zobowiązującymi przepisami i nie może zostać przekazana Uczestnikowi w innej formie, aniżeli w postaci zaliczenia na stosowny podatek dochodowy.

  4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Poczty Polskiej, jak i firmy kurierskiej, która będzie doręczać przesyłkę.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród zwycięzcom z powodu: braku możliwości kontaktu ze zwycięzcami; odmowy przyjęcia nagrody; podania nieprawidłowych danych osobowych, uniemożliwiających dostarczenie lub odbiór nagrody.

  § 12

  1. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Organizatora od Zwycięzcy informacji wskazanych w § 11 ust. 2 Regulaminu.

  2. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w ciągu 24h od daty wysłania do Zwycięzcy prośby, o której mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu, Zwycięzca traci prawo do Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takiej sytuacji Jury zbiera się ponownie i wybiera nowego Zwycięzcę.

  V. Prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora

  § 13

  1. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę:

  a. która nie spełnia warunków określonych w § 5 Regulaminu,

  b. która nie stosuje się do zasady określonej w § 9 ust. 1 Regulaminu,

  c. która naruszają postanowienie § 9 ust. 3 Regulaminu,

  d. której zdjęcie lub tekst naruszy postanowienie § 8 ust. 4 Regulaminu.

  2. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Zwycięzcą, wówczas traci ona prawo do Nagrody. W takiej sytuacji Jury zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy.

  VI. Prawa autorskie

  § 14

  1. Z chwilą przekazania Nagrody Zwycięzcy, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Zwycięzca przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie początkowej okresu trwania Konkursu, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Ponadto Zwycięzca upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Zwycięzca zobowiązuje się do nie wykonywania prawa do integralności utworu w odniesieniu do treści Zgłoszenia i upoważnia Organizatora do dokonywania wszelkich zmian w treści wpisu/utworu. Zwycięzca rezygnuje z zamieszczenia wraz z utworem informacji, że jest ich autorem, wyrażając zgodę na jego anonimowe rozpowszechnianie.

  2. Z chwilą opublikowania zadania konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi          nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do odpowiedzi na            Zadanie konkursowe, udzielonej na czas nieograniczony, na polach eksploatacji wskazanych w           postanowieniu ustępu powyższego.

  3. Zarówno Zwycięzca, jak i Uczestnicy wyrażają zgodę na anonimowe korzystanie przez Organizatora z ich zdjęcia lub tekstu w ramach pól eksploatacji określonych w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.

  VII. Dane osobowe

  § 15

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

  2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

  3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozliczenia podatkowego Zwycięzcy, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Zwycięzcy. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.

  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

  7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe.

  8. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:

  a) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;

  b) na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

  VIII. Postępowanie reklamacyjne

  § 16

  1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 2 ust. 1 Regulaminu lub e-mailem na adres:               biuro@lantmannen.com.

  2. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację

  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.